Privacy en Cookie Statement

White Water Virtual Support neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. White Water Virtual Support heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van White Water Virtual Support bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door White Water Virtual Support
White Water Virtual Support kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten [en/of producten] van White Water Virtual Support bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. White Water Virtual Support kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens: White Water Virtual Support gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening [en de levering van producten].
    [Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt White Water Virtual Support de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van White Water Virtual Support. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van White Water Virtual Support en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.]
  • Bezoekersgegevens: op de website van White Water Virtual Support (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens [waaronder jouw IP-adres] bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
  • [Betaalgegevens: White Water Virtual Support gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer [en creditcardgegevens], voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.]

Delen met derden
White Water Virtual Support kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

  • Dienstverleners: White Water Virtual Support deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor White Water Virtual Support correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit White Water Virtual Support een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. White Water Virtual Support blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt White Water Virtual Support jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
  • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal White Water Virtual Support de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies
White Water Virtual Support maakt bij het aanbieden van diensten [en producten] op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

  • White Water Virtual Support maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
  • White Water Virtual Support maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt White Water Virtual Support inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan White Water Virtual Support de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nlDe informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.] De verkregen informatie wordt [met inbegrip van het IP-adres] overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. White Water Virtual Support heeft hier geen invloed op. White Water Virtual Support heeft Google geen toestemming gegeven om de via White Water Virtual Support verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google. Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. White Water Virtual Support draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens
White Water Virtual Support bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor White Water Virtual Support jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt White Water Virtual Support jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ingeverheggen@whitewatersupport.nl. White Water Virtual Support zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
White Water Virtual Support neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. White Water Virtual Support heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door White Water Virtual Support of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door White Water Virtual Support verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met White Water Virtual Support via ingeverheggen@whitewatersupport.nl.

www.whitewatersupport.nl is een website van White Water Virtual Support. White Water Virtual Support is als volgt te bereiken:
Knotwilgbeemd 17
KvK: 72765895
T: 0641393117
E: ingeverheggen@whitewatersupport.nl

Klachten
Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door White Water Virtual Support, verzoekt White Water Virtual Support je om zo snel mogelijk contact met White Water Virtual Support op te nemen via ingeverheggen@whitewatersupport.nl. White Water Virtual Support zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen
White Water Virtual Support behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.

vgo('process');